Local Activities


English

English language History

In European Association “WORLD - OUR HOME” there is the English Cultural Centre which has been existing for more than 30 years already. It was the first English Language Centre in Rezekne.
At first in 1985, we started with groups for adults only, then in two years in 1987, we organized the groups for small children, teenagers and students. Some of the courses were for beginners, with the aim to give them the opportunity to study and learn English, but some of them were for advantaged pupils and students with the aim to provide people with opportunity to enrich their knowledge, abilities and practical skills in English. These lessons and work with citizens of Rezekne were very successful during that time, and they are also very successful nowadays.
A lot of people from Rezekne and Rezekne region come to our Centre to learn English, to know something new about different countries, their cultures and ways of life, about their organizations and people, to get some help in writing letters and documents in English.

The Goal

It was founded in 1985 with the purpose to give all the people of Rezekne and Rezekne region the opportunity to learn the English language, to know English and American literature, to get some information about English speaking countries and European culture.

Our aim is to develop public education in Rezekne.English Lessons

English Language Center is situated in a big culture club in the North part of Rezekne. It is very comfortable for all the people to come to us. Every year we have a lot of people: about 40-50 children and teenagers for English lessons and some more people come to our Centre for parties, meetings and different events. We organize English lessons for children and teenagers in the afternoon after school from 2 p.m. to 6 p.m. and for adults in the evening after work from 6 p.m. to 9 p.m. every weekday and sometimes at the weekend when they need to. Parties and meetings we have on some Fridays evening and on some Saturdays. A lot of Rezekne citizens are interested in English and we are happy to help them.

European volunteers also can work in our center and help local citizens and especially possible volunteers to learn other European languages such as French, Italian, Spanish, German and others.


French Spain Italy Germany


European Association „World-Our Home” actively participates in different local projects and programmes.
Project "Intercultural Communication, Diversity and Tolerance in Latgale"

/wp-content/uploads/2020/06/partners-local-activities-woh.png • Free access to computers and Internet for participants of the Centre to get more information and to make deeper their knowledge of foreign languages.
• English, French, German, Spanish, Italian language lessons for Rezekne and Latgale region youth and children.

• Local seminars, workshops and trainings every month on European issues and Human rights for local citizens.
• “Open doors” Fridays for the youth participants of the Centre to give them opportunities to meet and speak with the volunteers from different countries and change their views and opinions.

• Intercultural parties (French, English, German, Spanish) once in three months with the help of European volunteers to give the opportunities for local citizens to know better different European cultures.
• Informative sessions about Erasmus+ program, volunteering and European Solidaruty Corps, etc.

• Organizing themed evenings for Halloween, Christmas, Valentine’s Day, Easter and festivals for youth particular to international volunteers’ culture.
• Participation in the organizing of the annual Rezekne Town Festival.

European Association „World-Our Home” actively participates in different local projects and programmes.
Project "Intercultural Communication, Diversity and Tolerance in Latgale"

Partners


The European Association "World-Our Home" implemented the project "Intercultural Communication, Diversity and Tolerance in Latgale" supported by the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the NGO „Dienvidlatgales NVO atbalsta centra”. The aim of the project was to promote the local community's understanding of cultural diversity and to promote tolerance and mutual understanding, as well as to develop intercultural dialogue and cooperation between foreign youth and inhabitants of Latgale region.

In Latvian:

Projekta mērķis bija veicināt vietējās sabiedrības izpratni par kultūru daudzveidību un veicināt iecietību un savstarpējo sapratni, kā arī attīstīt starpkultūru dialogu un sadarbību starp ārzemju jauniešiem un Latgales iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika organizētas divas aktivitātes: starpkultūru sporta spēles Rēzeknes novada Sakstagala pagastā, kurās piedalījās jaunieši no Portugāles, Francijas, Spānijas, Itālijas, Ungārijas, kā arī vietējie Sakstagala pagasta iedzīvotāji, kā arī paaudžu un kultūru aktivitāte Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā, kurā tika aicināti Rēzeknes pansionāta seniori, jaunieši invalīdi un ārzemju jaunieši, lai kopīgi pavadītu laiku daloties savā kultūras pieredzē.
2016.gada 19.augustā Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā viesojās jaunieši no 5 Eiropas valstīm – Francijas, Spānijas, Itālijas Portugāles un Ungārijas. Pasākuma laikā Rēzeknes pensionāru sociālo pakalpojumu centrā ārzemju jaunieši no dažādām valstīm prezentēja senioriem savas valstis, savas valsts kultūru un tradīcijas. Rezultātā tika veicināts starppaaudžu starptautiskais dialogs. Pasākuma laikā tika prezentēti arī valstu ēdieni un dzērieni un neformālā gaistonē seniori un ārzemju jaunieši varēja komunicēties savā starpā.
2016.gada 20.augustā Sakstagala pagastā tika organizētas starptautiskās sporta spēles. Sporta spēles palīdzēja organizēt arī jaunieši no 5 Eiropas valstīm – Francijas, Spānijas, Itālijas Portugāles un Ungārijas. Sporta spēles aizritēja brīnišķigā dienā, kurā gan bērni, gan jaunieši un pieaugušie varēja izbaudīt sportisku azartu un radošumu komandu spēlēs – futbolā, volejbolā un virves vilkšanā, individuālajās spēlēs – basketbola soda metienos, šautriņu mešanā, stafetēs bērniem un dažādās āzemju jauniešu sagatavotajās aktivitātēs – dekupāžas darbnīcā, suvenīru veidošanas darbnīcā, sejas apgleznošanas darbnīcā, kā arī zumbas nodarbībā un petanka spēlē.
Sakstagala iedzīvotāji bija aktīvi un izmēģināja savas radošās spējas dažādu suvenīru veidošanā, kā arī aktīvi darbojās dekupāžas darbnīcā, kur uz flīzēm veidoja dažādus mākslas darbus. Gan lielie, gan mazie bija aktīvi un radoši. Bērniem liela interese bija par sejas apgleznošanu.
Vietējie iedzīvotāji interesi izrādīja arī par petanku – Vidusjūras valstu populāro spēli, kuru īsti neviens līdz šim nebija spēlējis. Teju par nacionālo sporta veidu tas kļuvis Francijā, kur petanka spēlētājus var manīt gandrīz katrā parkā un pagalmā.
Pēc sporta spēlēm vakara turpinājumā tika organizēts starptautiskais vakars Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrā, tika prezentētas valstis – Spānija, Francija, Itālija, Portugāle, Ungārija un Latvija, valstu kultūra, tradīcijas, tika prezentēti arī katras valsts ēdieni un dzērieni. Vakara gaitā vietējie jaunieši kopā ar ārzemju jauniešiem kopīgi pavadīja vakaru jautrās dejās, daloties savā kultūras pieredzē, veidojot starpkultūru dialogu.

Kultūrkapitāla fonds

Visit website
Project “Nonformal thinking - nonformal learning!”

The aim of the project is to use non-formal education methods, to motivate young people to get involved in the educational process, to understand the importance of different forms of education in young people's development, to encourage them to be active, creative, dare to participate in social processes and cooperate with each other.


Kultūrkapitāla fonds

Visit websiteKultūrkapitāla fonds

Visit website


In Latvian:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmā” Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padome 2013.gada 20.jūnija sēdē apstiprināja 75 projektu iesniegumus. Atbalstu saņēma arī biedrība European Association “World-Our Home”, kura jau no 2013.gada 17.jūlija realizē projektu ”NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprinašanai (2012.EEZ/DAP/MAC/146/1/NAC/032). Projekta ietvaros tika izstrādāta organizācijas darbības programma 2,5 gadiem. Projekts „NVO darbība pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai” ir vērsts uz NVO darbību aktīvai un kvalitatīvai pilsoniskās sabiedrības un sociālā taisnīguma atbalsta stiprināšanai, kā arī nevalstiskā sektora līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

PROJEKTA MĒRĶIS: ir efektīvi izmantot jau piesaistītos resursus, kā arī paplašināt un stiprināt organizācijas darbību, veicinot pilsoniskās sabiedrības attīstību.
PROJEKTA MĒRĶA GRUPAS: NVO darbinieki, biedri, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.
PROJEKTA UZDEVUMI: veidot izpratni par pilsoniskās sabiedrības veidošanos un stiprināšanu, aktivizēt pašvaldības un nevalstiskās organizācijas reālu iespēju radīšanā iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm, veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, paplašināt jauniešu zināšanas un prasmes, sekmējot attieksmes veidošanos dzīvei pilsoniskā sabiedrībā.
ĪSTENOŠANAS VIETA: Eiropa, Latvija, galvenokārt Rēzekne un Rēzeknes apkārtne no 2013.gada 17.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim.
REZULTĀTI: apmācīti NVO darbinieki, biedri, jaunieši un pieaugušie. Tika organizēti semināri, tematiskās tikšanās un debates ar NGO pārstāvjiem, iedzīvotājiem, kā arī vairāki starptautiski projekti Latvijā un dažādās Eiropas valstīs, organizēta rēzekniešu dalība Eiropas Tautu festivālos. Projekta rezultātā tika izveidota Latgales Biedrību Asociācija un tā tiks attīstīta starptautiskā Eiropas līmenī.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība European Association “World-Our Home”.

eeagrants.lv

eeagrants.org