Active Citizens Fund


Capacity Projects
Latviski:

Organizācija European Association “World-Our Home” ir saņēmusi Aktīvo Iedzīvotāju Fonda atbalstu “Kapacitātes projektu konkursā. Šis projektu konkurss bija vērsts uz biedrību un nodibinājumu kapacitātes stiprināšanu ar mērķi veicināt to pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni.
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.
European Association “World-Our Home” projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” mērķis ir attīstīt un sakārtot organizācijas stratēģisko darbību, kā arī paaugstināt organizācijas darbinieku un biedru kapacitāti, iegūstot jaunas zināšanas, praksi un pieredzi. Projekts ilgs 17 mēnešus no 1.07.2022. – 30.11.2023. un šajā laika posmā EA “World-Our Home” īstenos dažādas aktivitātes, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, veicinātu atpazīstamību un stiprinātu organizācijas darbinieku zināšanas un spēju attīstīt organizācijas mērķus. Projekta aktivitāšu rezultātā tiks nodrošinātas 3 darba vietas projekta vadītājam, koordinatoram un grāmatvedei, veicināta organizācijas cilvēkresursu piesaiste, tiks apmācīti EA “World-Our Home” darbinieki, lai viņiem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas organizācijas attīstībai, sadarbības un atpazīstamības veicināšanai. Projekta laikā tiks strādāts pie organizācijas reklāmas un popularizēšanas, kā arī organizēts pieredzes mācību brauciens uz Norvēģiju, lai attīstītu starptautisko sadarbību ar Ziemeļvalstu organizāciju un veicinātu kopēju projektu īstenošanu nākotnē. Šī projekta laikā tiks veicināta organizācijas saimnieciskās darbības attīstība, iegūstot nometņu vadītāja apliecību un nākotnē organizējot bērnu un jauniešu vietējās un starptautiskās nometnes.

Projekta kopējais finansējums ir 19 353.50 EUR.In English:

European Association “World-Our Home” has received a grant support from the Active Citizens’ Fund in the Capacity Project competition. Capacity projects focus on the activities for strengthening, cooperation and networking of civil society organizations, informal civic society groups, and active individuals; as well as on the development of financial sustainability of organizations.
“Active Citizens Fund” is program of European Economic Area (EEA) and Norway Finance Mechanism, financed in 15 countries in Europe. The objective of the Active Citizens Fund in all countries is – civil society and active citizenship strengthened and vulnerable groups empowered.
Project “Capacity Building for the Development of “EA World-Our Home” aims to develop and set up organization’s strategic activity, as well as to increase the capacity of the organization’s employees and members by acquiring new knowledge, practice and experience. The project will last 17 months from 01.07.2022.- 30.11.2023. During this period EA WOH will implement a variety of activities to strengthen the organization’s capacity, enhance visibility and strengthen knowledge and ability of the organization’s employees to develop the organization’s goals. As a result of the project, 3 jobs will be provided for the project manager, coordinator and accountant, the attraction of the organization’s human resources will be facilitated, EA WOH employees will be trained so that they have the necessary skills and knowledge for the organization’s development, its visibility and cooperation with other organizations. During this project the work will be done on advertising and promotion of EA WOH, as well as an experience study trip to Norway will be organized in order to develop international co-operation with Nordic organizations and promote joint projects in the future. The development of organization’s economic activities will be promoted by obtaining a camp leader’s certificate and organizing local and international youth camps in the future.

The total funding for the project is 19 353.50 EUR.


Active citizens fund

Camp Manager Licence Training
Latviski:

European Association „World-Our Home” programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros laika posmā no 2022.gada 17.oktobra līdz 2022.gada 22.oktobrim īstenoja plānoto aktivitāti aktivitāšu ietvarā 3.1.2. Pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbinieku (t.sk. brīvprātīgie, pārvaldes un izpildinstitūciju locekļi) apmācības, proti organizācijas darbiniece Dace Deksne izgāja Valsts Izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta organizētās apmācības Bērnu nometņu vadītāju pirmreizējās apliecības iegūšanai, 72h garumā. Dace Deksne ir ieguvusi Bērnu nometņu vadītāja apliecību un nākotnē var organizēt Bērnu nometnes, kas turpmāk pozitīvi var ietekmēt organizācijas EA “World-Our Home” ilgtermiņa attīstību un paplašināt organizācijas spējas un darbību.


In English:

European Association “World-Our Home” within the programme Active Citizens Fund, project “Capacity building for the development of EA “World-Our Home” during the period from October 17, 2022 to October 22, 2022 implemented the planned activity in the framework of activities 3.1.2. Training of employees of civil society organizations (including volunteers, members of administration and executive institutions); the employee of the organization Dace Deksne participated in the training organized by the Department of Non-formal Education of the State Educational Content Center for obtaining the first certificate of Children’s camp managers, lasting 72 hours. Dace Deksne has obtained the Children’s Camp Manager’s certificate and now can organize Children’s Camps in the future, which can positively influence the long-term development of the EA “World-Our Home” organization and expand the organization’s capabilities and activities.


Active citizens fund

Photo

Publicity Event
Latviski:

European Association “World-Our Home” organizēja publicitātes pasākumu projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai”. Projektu finanšē Aktīvo iedzīvotāju fonds.
Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs. Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.
Projekta «Kapacitātes stiprināšana EA «World-Our Home» attīstībai» mērķis ir attīstīt un sakārtot organizācijas stratēģisko darbību, kā arī paaugstināt organizācijas darbinieku un biedru kapacitāti, iegūstot jaunas zināšanas, praksi un pieredzi. Projekts ilgs 17 mēnešus no 01.07.2022. līdz 30.11.2023. un šajā laikā asociācija īstenos dažādas aktivitātes, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, veicinātu atpazīstamību un stiprinātu tās darbinieku zināšanas un spēju attīstīt organizācijas mērķus.
Publicitātes pasākums tika organizēts 3.septembrī Rēzeknē, organizācijas EA “World-Our Home” starptautiskā projekta ietvaros. Tajā piedalījās dalībnieki gan no Latvijas, gan arī citām Eiropas un kaimiņvalstīm no Azerbaidžānas, Grieķijas, Horvātijas, Gruzijas, Vācijas, Jordānijas, Izraēlas, Portugāles, Krievijas, Spānijas un Moldovas.
Publicitātes pasākuma ietvaros dalībniekiem tika pastāstīts par projektu, projekta mērķiem, pašu programmu un programmas iespējām arī citās valstīs.


In English:

European Association “World-Our Home” organized a publicity event for the project “Capacity building for the development of EA “World-Our Home”. The project is financed by the Active Citizens Fund.
The Active Citizens Fund is a grant program of the European Economic Area (EEA) and Norway, whose operation has been funded in 15 European countries. The purpose of the Active Citizens Fund in all countries is to strengthen the participation of civil society and citizens and to increase the capabilities of disadvantaged groups of citizens.
The main aim of the project “Capacity building for the development of EA “World-Our Home” is to develop and organize the strategic activity of the organization, as well as to increase the capacity of the employees and members of the organization by acquiring new knowledge, practice and experience. Project will last 17 months from 01.07.2022. until 30.11.2023 and during this time the association will implement various activities to strengthen the organizations capacity, promote recognition and strengthen the knowledge and ability of its employees to develop the organization’s goals.
The publicity event was organized on 3rd September in Rēzekne, within the framework of the EA “World-Our Home” international project. It was attended by participants from Latvia, as well as other European and neighboring countries from Azerbaijan, Greece, Croatia, Georgia, Germany, Jordan, Israel, Portugal, Russia, Spain and Moldova.
As part of the publicity event, the participants were told about the project, the project’s goals, the program itself and the possibilities of the program in other countries as well.

Photo Photo Photo


Active citizens fund

Publicity Event 2
Latviski:

European Association „World-Our Home” programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros 3.07.2023 organizēja sabiedrības informācijas pasākumu, kurā tika izklāsīts par organizācijas aktivitātēm, iespējām iesaistīties organizācijas aktivitātēs, brīvprātīgā darba iespējām, kā arī informēts par AIF projektu un tā ietekmi uz organizācijas kapacitātes celšanu.
Projekta «Kapacitātes stiprināšana EA «World-Our Home» attīstībai» mērķis ir attīstīt un sakārtot organizācijas stratēģisko darbību, kā arī paaugstināt organizācijas darbinieku un biedru kapacitāti, iegūstot jaunas zināšanas, praksi un pieredzi. Projekts ilgs 17 mēnešus no 01.07.2022 līdz 30.11.2023 un šajā laikā asociācija īstenos dažādas aktivitātes, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, veicinātu atpazīstamību un stiprinātu tās darbinieku zināšanas un spēju attīstīt organizācijas mērķus.
European Association “World-Our Home” organized a publicity event for the project “Capacity building for the development of EA “World-Our Home”. The project is financed by the Active Citizens Fund.The Active Citizens Fund is a grant program of the European Economic Area (EEA) and Norway, whose operation has been funded in 15 European countries. The purpose of the Active Citizens Fund in all countries is to strengthen the participation of civil society and citizens and to increase the capabilities of disadvantaged groups of citizens.
During public information event EA World-Our Home representatives told about organization’s activities, opportunities to get involved in the organization’s activities, volunteer work opportunities, as well as informed about the AIF project and its impact on the organization’s capacity building. Event was organized on 3.07.2023.


Photo

Active citizens fund

Promotion of the Organization's Advertising
Latviski:

European Association „World-Our Home” programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros ir sākusi darbu pie organizācijas reklāmas veicināšanas pasākumu īstenošanu. Mēs esam izveidojuši jaunu Aktīvo Iedzīvotāju fonda, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” projekta sadaļu World-Our Home mājas lapā, kā arī aktīvi ievietojam jaunumus organizācijas facebook lapā, kā arī liels darba ir veikts, lai izveidotu organizācijas jauno logo, kurš nu turpmāk būs organizācijas atpazīstamības zīme. Pateicoties SIA “Poligrāfserviss” logo ir sanācis, mūsdienīgs, kvalitatīvs un ar savu nozīmi. Nu šo jauno logo mēs varēsim izmantot visos reprezentatīvajos materiālos, un veicināt organizācijas atpazīstamību gan Latvijā gan Eiropā. Un kā tev patīk EA “World-Our Home” jaunas logo? Projekta laikā organizācija ir izveidojusi saviem darbiniekiem arī vizītkartes, kā arī jauno organizācijas baneri.
Projekta laikā tika izveidoti arī organizācijas bukleti un krūzītes ar jauno organizācijas logo.

In English:

European Association “World-Our Home” within the programme Active Citizens Fund, project “Capacity building for the development of EA “World-Our Home” has started work on the implementation of promotional measures for the organization. We created a new section about the project on the EA “World-O Home” website, we also actively post news on the organization’s facebook page, and a lot of work has been done to create the organization’s new new logo, which will be the organization’s recognizable sign in the future. Thanks to SIA “Poligrāfserviss” , the logo now is modern, in high-quality and with its own meaning. We will be able to use this new logo in all representative materials, and promote the recognition of the organization both in Latvia and in Europe. And how do you like EA’s “World-Our Home” new logo? During the project, the organization has also created business cards for its employees, as well as the banner of the organization.
During the project, booklets and cups with new Logo were made for organization`s representation.


Photo Photo Photo Photo

Active citizens fund

Social Networks, Website Communication and Administration Training
Latviski:

European Association „World-Our Home” programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros decembra beigās divas dienas tika organizētas Sociālo tīklu, mājas lapas komunikācijas un administrēšanas apmācības EA “World-Our Home” darbiniekiem, biedriem un brīvprātīgajiem.
Apmācības bija ļoti noderīgas organizācijas darbinieku zināšanu paaugstināšanai p[ar tyo, kā pareizi veidot saturu,tika paaugstinātas tehniskās prasmes, sociālo tīklu administrēšanas prasmes, veiksmīga komunikācija ar mērķauditoriju, mārketinga prasmes, lai veicinātu organizācijas atpazīstamību un popularitāti izmantojot tādus mūsdienīgus rīkus, kā organizācijas mājas lapa, Facebook vai Instagram konts.
Šie kursi veicināja organizācijas digitālā mārketinga aktivitātes, zināšanas un kopumā tika nostiprinātas darbinieku digitālās vides zināšanas.
Apmācības vadīja mārketinga, reklāmas speciālists Raimonds Platacis, kurš šobrīd tieši ir pievērsies dzimtajam Latgales reģionam, kur konsultē vietējos uzņēmējus un attīsta savu uzņēmējdarbību produktu dizaina jomā.


In English:

Within the programme Active Citizens Fund and the project “Capacity building for the development of EA “World- Our Home”, the organization EA “WOH” organized the training for two days about social networks, website communication and administration for EA “World-Our Home” employees, members and volunteers at the end of December.
The training was very useful for increasing the knowledge of the organization’s employees on how to create properly the content, to improve technical skills, social network administration skills, a successful digital communication with the target audience. The marketing skills were increased in order to promote the recognition and popularity of the organization using modern tools such as the organization’s website page, Facebook or Instagram account.
These courses contributed to the organization’s digital marketing activities, knowledge and generally strengthened employees’ knowledge of the digital environment.
The training was led by the marketing and advertising specialist Raimonds Platacis, who is currently focused on his native Latgale region, where he advises to local entrepreneurs and develops his business in the field of product design.

Photo Photo


Active citizens fund

Training course "Electronic documents"
Latviski:

European Association „World-Our Home” programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros septembra sākumā organizācijas pārstāves Natālija Covvo, Jūlija Springe un Dace Deksne piedalījās apmācībās “Elektroniskie dokumenti-to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība”.Apmācību beigās tika saņemta arī Lietvedības mācību centra Apliecība. EA "World-Our Home" pārstāves apgūstot šo apmācības kursu, ieguva papildus zināšanas ikdienas administratīvajiem procesiem. Ņemot vērā to, kas pamazām viss pāriet uz elektronisko dokumentu apriti, darbinieki ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, kas attiecas uz elektronisko dokumentu apriti, saglabāšanu, elektronisko parakstu. Semināru organizāja Lietvedības mācību centrs. Tas ir profesionāls biznesa izglītības centrs, kas darbojas jau no 2009. gada un kura rīkotajos semināros sniegtās zināšanas palīdz iestāžu tālākattīstībai un izaugsmei.


In English:

Within the programme Active Citizens Fund and the project “Capacity building for the development of EA “World- Our Home” representatives of the organization Natālija Covvo, Jūlija Springe and Dace Deksne participated in the training "Electronic documents". At the end of the training, Natālija Covvo, Jūlija Springe and Dace Deksne received the Certificate. EA "World-Our Home" representatives gained additional knowledge for daily administrative processes by attending this training. Taking into account the fact that everything is moving to the circulation of electronic documents, the employees have acquired the necessary knowledge related to the circulation of electronic documents, their saving and knowledge about electronic signature. The seminar was organized by the Recordkeeping Learning Center. It is a professional business education center that has been operating since 2009 and the knowledge provided in the seminars it organizes helps the further development and growth of institutions.

Call Ceritificate Ceritificate Ceritificate


Active citizens fund

Experience trip to Norway
Latviski:

European Association “World-Our Home” pārstāves Jūlija Springe, Natālija Covvo un Līna Zaharāne no 21. līdz 24. augustam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju programmas Aktīvo Iedzīvotāju fonds, projekta “Kapacitātes stiprināšana EA “World-Our Home” attīstībai” ietvaros.  Projektā tika piesaistīts projekta partneris no Norvēģijas, nevalstiskā organizācija “Creatorium”. Pieredzes apmaiņas brauciens tika organizēts EA “World-Our Home”, lai iepazītu Norvēģijas NVO realitāti, dalītos pieredzē, iepazītu darbu ar jaunatni Norvēģijā, kā Norvēģijā jaunieši tiek iesaistīti dažādās aktivitātēs, lēmumu pieņemšanas procesos. Norvēģijas partnerorganizācija “Creatorium” arī atrodas reģionā, nelielā pilsētā, līdz ar to bija ļoti lietderīgi gūt pieredzi un salīdzināt, kā sabiedrības iesaistes procesi noris Norvēģijas reģionos un kā pie mums Latgales reģionā.
Šī pieredzes apmaiņa bija ļoti noderīga EA “World-Our Home”, ar mērķi veicināt organizācijas kapacitāti, iegūt jaunas zināšanas, pieredzi un idejas, kā attīstīt jauniešos pilsoniskuma apziņu.
Tāpat tikšanās reizē tika pārrunāta sadarbība un iespēja darboties vasaras bērnu un jauniešu nometnēs, ko EA “World-Our Home” plāno attīstīt kā saimnieciskās darbības virzienu organizācijas ilgtermiņa attīstībai šī projekta ietvaros. Tāpat ar Norvēģijas NVO tika pārrunāta arī sadarbības iespēja citos virzienos, piemēram humanitārā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm/jauniešiem Rēzeknē un Rēzeknes novadā. Tikšanās laikā tika iepazīta Norvēģijas jauniešu centru darbība, jauniešu līdzdalības iespējas, analizēta jauniešu aktivitāte dažādos projektos un aktivitātēs. Tikšanās laikā tika organizētas tikšanās ar pašvaldības jaunatnes jomas pārstāvjiem, veidoti kontakti, sadarbības iespējas.In English:

From August 21 to 24, representatives of the European Association “World-Our Home” Julija Springe, Natālija Covvo and Līna Zaharāne went on an experience exchange trip to Norway within the framework of the Active Citizens` Fund program, the project “Capacity Building for the Development of “EA World-Our Home”. A project partner from Norway, the non-governmental organization “Creatorium”, was involved in the project. The experience exchange trip was organized by EA “World-Our Home” in order to get to know the reality of Norwegian NGOs, to share experiences, to get to know the work with youth in Norway, how in Norway young people are involved in various activities, decision- making processes. The Norwegian partner organization “Creatorium” is also located in the region, in a small town, so it was very useful to gain experience and compare how the public involvement processes are going on in the regions of Norway and how they are here in the Latgale region. This exchange of experience was very useful for EA “World- Our Home”, with the aim of promoting the capacity of the organization, gaining new knowledge, experience and ideas on how to develop young people’s citizenship.
The meeting also discussed cooperation and the possibility of working in summer camps for children and youth.  Also, the possibility of cooperation in other directions was discussed with the Norwegian NGO, for example, humanitarian aid to low-income families/young people in Rēzekne and Rēzekne district. During the meeting we discussed about the Norwegian youth centers, the opportunities for youth participation, and the activity of young people in various projects and activities. Meetings were organized with representatives of the youth sector of the municipality, contacts and opportunities for cooperation were established.Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo Photo


Active citizens fund

Project evaluation
Latviski:

Organizācija European Association “World-Our Home” no 01.07.2022. īsteno Aktīvo Iedzīvotāju Fonda projektu “Kapacitātes stiprināšana EA "World-Our Home" attīstībai”. Projekta mērķis ir attīstīt un sakārtot organizācijas stratēģisko darbību, kā arī paaugstināt organizācijas darbinieku un biedru kapacitāti, iegūstot jaunas zināšanas, praksi un pieredzi. Projekts ilga 17 mēnešus un tas beigsies 30.11.2023. un šajā laika posmā EA "World-Our Home" īstenoja dažādas aktivitātes, lai stiprinātu organizācijas kapacitāti, veicinātu atpazīstamību un stiprinātu organizācijas darbinieku zināšanas un spēju attīstīt organizācijas mērķus.
Projekta aktivitāšu rezultātā tika nodrošinātas 3 darba vietas projekta vadītājam, koordinatoram un grāmatvedei, tik apmācīti EA "World-Our Home" darbinieki, lai viņiem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas organizācijas attīstībai, sadarbības un atpazīstamības veicināšanai. Projekta laikā tika strādāts pie organizācijas reklāmas un popularizēšanas, kā arī organizēts pieredzes mācību brauciens uz Norvēģiju, lai attīstītu starptautisko sadarbību ar Ziemeļvalstu organizāciju un veicinātu kopēju projektu īstenošanu nākotnē. Šī projekta laikā tiks veicināta organizācijas saimnieciskās darbības attīstība, iegūstot nometņu vadītāja apliecību un nākotnē organizējot bērnu un jauniešu vietējās un starptautiskās nometnes.
Projekta kopējais finansējums ir 19 353.50 EUR. Šis projekts ir bijis veiksmīgs un organizācijai ir devis jaunas idejas turpmākās darbības attīstībai, jaunu projektu idejas, jaunas sadarbības iespējas. Vēlamies pateikties “Aktīvo iedzīvotāju fondam” par projekta grantu un šo sniegto iespēju attīstīt organizācijas darbību!


In English:

European Association "World-Our Home" form 01.07.2022. was implementing the Active Citizens' Fund project "Capacity Building for the Development of "EA World-Our Home". Project aims were to develop and set up organization's strategic activity, as well as to increase the capacity of the organization's employees and members by acquiring new knowledge, practice and experience. The project lasted for 17 months and it is going to finish on 30.11.2023.
During this period EA WOH implement a variety of activities to strengthen the organization’s capacity, enhance visibility and strengthen knowledge and ability of the organization’s employees to develop the organization’s goals.
As a result of the project, 3 jobs were provided for the project manager, coordinator and accountant.
WOH employees acquired new skills and knowledge for the organization’s development, its visibility and cooperation with other organizations. During this project the work was done on advertising and promotion of EA WOH, as well as organized an experience trip to Norway in order to develop international co-operation with Nordic organizations and promote joint projects in the future. The development of organization's economic activities will be promoted by obtaining a camp leader's certificate and organizing local and international youth camps in the future.
The total funding for the project is 19 353.50 EUR. This project has been successful and has given the organization new ideas for the development of future activities, ideas for new projects, new opportunities for cooperation. We would like to thank the "Active Citizens Fund" for the project grant and this opportunity to develop the organization's activities!

Photo Photo Photo Photo


Active citizens fund